Términos e condicións de uso

TÉRMINOS E CONDICIÓNS DO SITIO WEB
1. INTRODUCCIÓN: As presentes condicións xerais de uso do Sitio Web, regulan os términos e condicións de aceso e uso do [sitio-distinto.gal], en adiante o Sitio Web, propiedade de [Reiriz y Reiriz, S.L.U.], con domicilio na [Avda. Coruña 105-1º, 15960 Ribeira, España] e con Número de Identificación Fiscal número [B15417637], en adiante, «A EMPRESA», que o usuario do Sitio Web deberá de ler e aceptar para usar todoslos servizos e información que sexan facilitados dende o Sitio Web. O usuario, así como A EMPRESA, propietaria do Sitio Web, podrán ser denominados conxuntamente como as partes. O feito do acceso ou utilización do Sitio Web, de todolos ou parte dos seus contidos e servizos significa a total aceptación das presentes condicións de uso. A posta a disposición e o uso do Sitio Web entendese sometida ao estricto cumplimiento dos términos recollidos nas presentes condicións de uso do Sitio Web.
2. CONDICIÓNS XERAIS DE USO: As presentes condicións xerais de uso do Sitio Web, en adiante Condicións Xerais de Uso, regulan o aceso e a utilización do Sitio Web, incluindo os contidos e os servizos postos a disposición dos usuarios en /ou a través do Sitio Web, ben pola EMPRESA, ben polos usuarios ou por calquer terceiro. De calquer maneira, o aceso e a utilización dalgúns contidos e/ou servizos pode encontrarse sometidos a determinadas condicións específicas.
3. MODIFICACIÓNS: A EMPRESA reservase a facultade de modificar en calquer momento as presentes Condicións Xerais de Uso. De calquer forma, recomendase consultar periódicamente as mesmas, xa que poden ser modificadas.
4. INFORMACIÓN E SERVIZOS: Os usuarios poden aceder a través do Sitio Web a diferente tipo de información e servizos. A EMPRESA reservase a facultade de modificar, en calquer momento, e sin aviso previo, a presentación e configuración da información e servizos ofrecidos dende o Sitio Web. O usuario recoñece e acepta expresamente que en calquer momento A EMPRESA poda interrumpir, desactivar e/ou cancelar calquer información ou servizo. A EMPRESA realizará os mellores esforzos para tentar garantizar a disponibilidade e acesibilidade a web. De calquer maneira, en ocasións, por razons de mantemento, actualización, cambio de ubicación, etc., poderá acontecer a interrupción do aceso ao Sitio Web.
5. DISPONIBILIDADE DA INFORMACIÓN E SERVIZOS DO SITIO WEB: A EMPRESA non garantiza a disponibilidade continua e permanente dos servizos, quedando de este xeito exonerada de calquer responsabilidade por posibles danos e perxuizos causados como consecuencia da falta de disponibilidade do servizo por motivos de forza maior ou erros nas redes telemáticas de transferencia de datos, alleos a su vontade, ou por desconexións realizadas por traballos de mellora ou mantemento dos equipos e sistemas informáticos. Nestos casos, A EMPRESA fará os seus mellores esforzos por devolver os servizos á sua plena disponibilidade, así como, para notificar sobre a posible falla de disponibilidadd dos mesmos. A EMPRESA non será responsable pola interrupción, suspensión ou finalización da información ou servizos. Asimesmo, non se responsabiliza das posibles omisións, pérdidas de información, datos, configuracións, acesos indebidos ou vulneración da confidencialidade que teña orixe en problemas técnicos, de comunicacions ou omisións humanas, causadas por terceiros ou non imputables a EMPRESA. Tampouco responderá dos danos producidos por ataques informáticos ou causados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de comunicacións ou equipos utilizados pola EMPRESA pero fabricados ou facilitados por un terceiro. A EMPRESA podrá, a sua sola discreción, denegar, retirar, suspender e/ou bloquear en calquer momento e sin necesidade de previo aviso o aceso á información e servizos a aquelles usuarios que incumplan as presentes normas.
6. RESPONSABILIDADE DO SITIO WEB: Exceptuando os casos que a Lei impoña expresamente o contrario, e exclusivamente coa medida e extensión en que o impoña, A EMPRESA non garantiza nin asume responsabilidade algunha respecto aos posibles danos e perxuizos causados polo uso e utilización da información, datos e servizos do Sitio Web. En todo caso, A EMPRESA queda excluida de calquer responsabilidade polos danos e perxuizos que poideran deberse á información e/ou servizos prestados ou suministrados por terceiros diferentes da EMPRESA. Toda responsabilidade será do terceiro xa sea proveedor ou colaborador.
7. OBLIGACIÓNS DO USUARIO: O usuario deberá respetar en todo momento as presentes Condicións Xerais de Uso. De forma expresa o usuario manifesta que utilizará o Sitio Web de forma dilixente e asumindo calquier responsabilidade que poidiera derivarse do incumplimento das normas. O usuario obligase, en aqueles casos que lle sexan solicitado datos ou informacións, a non falsear a sua identidade facendose pasar por calquier outra persoa. Asimesmo, comprometese a suministrar información verdadeira no caso de que rexistre os seus datos neste sitio WEB, e a facer un uso dilixente e confidencial da contraseña de dito rexistro. O usuario acepta que a utilización do Sitio Web será efectuada con fines estrictamente personais, privados e particulares. O usuario non podrá utilizar o Sitio Web para actividades contrarias á Lei, a moral e o orden público, así como, para finalidades prohibidas ou que vulneren ou lesionen dereitos de terceiros. Asimesmo, queda prohibida a difusión, almacenamento e/ou xestión de datos ou contidos que infrinxan dereitos de terceiros ou calquera normativa reguladoras de dereitos de propiedade intelectual ou industrial. O usuario non podrá utilizar o Sitio Web para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuir datos ou contidos que sexan portadores de virus ou cualquer outro código informático, arquivos ou programas deseñados para interrumpir, destruir ou perxudicar o funcionamento de calquer programa ou equipo informático ou de telecomunicacións. O usuario obligase a indemnizar e a mantener indemne á EMPRESA por calquer dano, perxuizo, sanción, multa, pena ou indemnización que teña que facer frente A EMPRESA como consecuencia do incumplimiento por parte do usuario das obligacións contidas no presente documento.
8. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: A información ou datos personais que facilite o usuario serán tratados con arreglo ao establecido na la Política de Privacidade incluida en este Sitio Web.
9. ENLACES A OUTROS SITIOS WEB: A EMPRESA non garantiza nin asume ningún tipo de responsabilidade polos danos e perxuizos sufridos polo aceso a Servizos de terceiros a través de conexións, vínculos ou links dos sitios enlazados nin sobre a exactitude ou fiabilidade dos mesmos. A función dos enlaces que aparecen é exclusivamente a de informar ao Cliente sobre a existencia de outras fontes de información en Internet, onde poderá ampliar os Servizos ofrecidos polo Portal. A EMPRESA non será en ningún caso responsable do resultado obtido a través de ditos enlaces ou das consecuencias que se deriven do aceso polos Clientes aos mesmos. Estos Servizos de terceiros son proporcionados por éstos, polo que A EMPRESA non pode controlar e non controla a licitude dos Servizos nin a sua calidade. En consecuencia, o Cliente debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información e servizos existentes nos contidos de terceiros.
10. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos os contidos, marcas, logos, dibuxos, documentación, programas informáticos ou calquer outro elemento susceptible de protección pola lexislación de propiedade intelectual ou industrial, que sexan accesibles no Sitio Web corresponden exclusivamente a EMPRESA ou a os seus lexítimos titulares e quedan expresamente reservados todolos dereitos sobre os mesmos. Queda expresamente prohibida a creación de enlaces de hipertexto (links) a calquier elemento integrante do Sitio Web sin a autorización da EMPRESA, sempre que non sexan a un apartado do Sitio Web que no requira identificación ou autenticación para o seu aceso, ou o mesmo esté restrinxido. En calquer caso, A EMPRESA reservase todos os dereitos sobre os contidos, informacións, datos e servizos que ostente sobre los mismos. A EMPRESA non concede ninguna licenza ou autorización de uso ao usuario sobre os seus contidos, datos ou servizos, distinta da que expresamente se detalle nas presentes Condiciones Xerais de Uso.
11. LEXISLACIÓN APLICABLE, XURISDICCIÓN COMPETENTE E NOTIFICACIÓNS: As presentes Condicións Xerais de Uso interpretanse de acordo coas Leis de España. Para calquer reclamación serán competentes os xuzgados e tribunais do territorio español. Todas as notificacións, requerimentos, peticions e outras comunicacions que o Usuario desee efectuar á EMPRESA titular do presente Sitio Web, deberán realizarse por escrito e entenderase que foron correctamente realizadas cando sexan recibidas na seguinte dirección [info@sitio-distinto.gal]..